Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata

Nyomtatás
1. Az Egyesület adatai
1.1. Az Egyesület neve: Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület (a továbbiakban Egyesület)
1.2. Az Egyesület rövidített neve: DERKE
1.3. Az Egyesület székhelye: 4031 Debrecen, Derék utca 100. 3./27.
1.4. Az Egyesület működési területe: Hajdú-Bihar Megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Heves Megye, Békés Megye, Borsod-Abaúj- Zemplén Megye
1.5. Az Egyesület bélyegzője:
1.5.1. szögletes formájú a következő felirattal: DERKE Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület 4031 Debrecen, Derék utca 100. 3./27.
1.6. Az egyesület honlapja: www.derke.hu
2. Az Egyesület célja, alapcél szerinti és közhasznú tevékenysége
2.1. Az Egyesület célja Debrecenben és tágabb környezetében a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, támogatása, valamint az ezen közlekedési módot igénybe vevő utasok és utazók érdekeinek képviselete.
2.2. Az Egyesület céljai megvalósításához a közlekedési ágazathoz kapcsolódóan az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket folytatja: 
2.2.1. szakmai tanulmányokat, felméréseket, készít és azokat szükség szerint nyilvánosságra hozza, illetve az illetékes szerveknek eljuttatja további felhasználás céljából,
2.2.2. közösségi közlekedéssel és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos igényfelmérést készít,
2.2.3. a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést népszerűsíti,
2.2.3.1. nyomtatott és elektronikus kiadványokat, szöveges és grafikai munkákat, menetrendi hirdetményeket tervez és készít,
2.2.3.2. közösségi oldalt tart fenn,
2.2.3.3. elektronikus utastájékoztató rendszert üzemeltet,
2.2.3.4. elektronikus és nyomtatott utastájékoztató kiadványokat készít,
2.2.3.5. reklám és piackutatást végez 
2.2.4. kulturális és szabadidős rendezvényeket, találkozókat, eseményeket szervez és bonyolít le,
2.2.5. szakmai kiállításokat szervez,
2.2.6. környezetbarát közlekedést népszerűsíti,
2.2.7. tudományos kutató és ismeretterjesztő tevékenységet végez,
2.2.8. kulturális, műszaki, technikai, szellemi és tárgyi örökségeinket óvja, fenntartja, szükség szerint helyreállítja és újraéleszti; régi járműveket, épületeket műszakilag és/vagy esztétikailag felújítja.
2.2.9. közlekedési igények felmérése és közzététele
2.2.9.1. utasszámlálás,
2.2.9.2. forgalomszámlálás,
2.2.9.3. kérdőíves felmérések készítése
2.2.10. közösségi közlekedés infrastrukturális eleminek (pálya, megálló, állomás stb.) és járműveinek karbantartását végzi
2.2.10.1. járművek és megállóhelyek tisztítása, takarítása, grafiti mentesítése,
2.2.10.2. szemétszedés,
2.2.10.3. hirdetmények cseréje,
2.2.10.4. parkosítás, kertgondozás, kertrendezés,
2.2.10.5. hóeltakarítás.
2.3. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokat végezheti:
2.3.1. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában:
Más szervezettek együttműködve a közösségi közlekedéshez kapcsolódó műszaki, technológiai és stratégiai tudományos kutató tevékenységet folytat, elemzéseket készít és konferenciákat szervez.
 jogszabályhely: (állami feladat) a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3),
A feladat az állami szervek munkáját segítve közvetve szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.2. Kulturális örökség védelme:
Közlekedéssel kapcsolatos régi járműveket, tárgyi létesítményeket, műszaki, technikai eszközöket és szellemi javakat és óvja, fenntartja, szükség szerint helyreállítja, újraéleszti vagy esztétikailag felújítja, ezt követően pedig állandó vagy időszakos kiállítás formájában biztosítja a széles közönség számára a kulturális örökség megismerésének lehetőségét.
jogszabályhely: (állami és önkormányzati feladat) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1),
Az állami és önkormányzati szervektől átvállalva feladatokat, vagy azt kiegészítve közvetlenül szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.3. Épített környezet alakítása és védelme:
A közösségi közlekedés szerepének erősítése a települési környezetben. Ennek érdekében tanulmányokat, javaslatokat készít a települési környezet kialakítására vonatkozóan és együttműködik a helyi önkormányzati szervekkel az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
 jogszabályhely: (állami és önkormányzati feladat) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2),
Az önkormányzati szervektől megbízással feladatokat átvállalva közvetlenül, vagy javaslatokkal az önkormányzati szerv munkáját segítve közvetve szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.4. Kulturális tevékenység:
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos kulturális és ismeretterjesztő rendezvények szervezése (szakmai találkozók, konferenciák, telephelyek látogatása, nosztalgia járatok indítása stb.). Interneten közösségi oldalt, fotógalériát és információs oldalt működtet. Közösségi közlekedéssel kapcsolatos médiatartalmat (képi és hanganyagot) készít és tesz közzé.
jogszabályhelyek: (önkormányzati feladat) 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) és 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
Az állami és önkormányzati szervektől átvállalva feladatokat, vagy azt kiegészítve közvetlenül szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.5. Környezetvédelem:
Környezetbarát közlekedést népszerűsíti, ehhez kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat készít és rendezvényeket szervez.
jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 11.
Az állami és önkormányzati szervektől átvállalva feladatokat, vagy azt kiegészítve közvetlenül szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.6. Fogyasztóvédelem:
Utasok számára fogyasztói és jogi tanácsadást nyújt a helyes fogyasztói magatartás elősegítése érdekében, hogy az utasok a megfelelő módon és a megfelelő szervhez vagy személyhez forduljanak a problémáik mihamarabbi orvoslása érdekében. A feladat ellátása érdekében internetes információs rendszert működtet és oktató, tájékoztató kiadványokat készít és fogyasztóvédelmi, utasjogi rendezvényeket szervez.
Az egységes fellépés erejét felhasználva a közösségi közlekedést használók és kerékpárral közlekedők igényeit felméri és érdekeit kollektív módon képviseli és ismerteti a nyilvánossággal és a döntéshozókkal.
A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése érdekében a fogyasztói problémák feltárja, szükség esetén jogi segítséget nyújt és megbízás alapján eljár a szolgáltatónál az utas érdekében.
jogszabályhely: (állami és önkormányzati feladat) a fogyasztóvédelemről  szóló 1997. évi CLV. tv. l 17. § (2) és 45.§ (1) a)-k).
Az állami vagy önkormányzati szervektől megbízással feladatokat átvállalva közvetlenül, vagy javaslatokkal az állami vagy önkormányzati szerv munkáját segítve közvetve szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.7. Településüzemeltetés:
Helyi közutak és tartozékainak fenntartása (megállóhelyek tisztítása, takarítása, grafiti mentesítése, szemétszedés, hirdetmények cseréje, hóeltakarítás stb). Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása különös tekintettel a közösségi közlekedés közforgalom számára megnyitott helyeire (megálló, állomás stb.)
jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2.
A feladatokat részben vagy egészben az önkormányzattól átvállalva közvetlenül szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.8. Településfejlesztés, településrendezés:
A közösségi közlekedés szerepét és jelentőségét szem előtt tartva  a településfejlesztési és településrendezési tervekhez javaslatokat, felméréseket és tanulmányokat készít, kiemelt figyelmet fordítva a közösségi közlekedés előnyben részesítésére, hozzáférhetőségre és az infrastruktúra (megálló, út, pálya) utasbarát kialakítására.
jogszabályhely: (önkormányzati feladat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1.
Az önkormányzati szervektől megbízással feladatokat átvállalva közvetlenül, vagy javaslatokkal azt kiegészítve közvetve szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.3.9. Közforgalmú személyszállítási szolgáltatások ellátási, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak elősegítése:
Közfogalmú közösségi közlekedés igényeit felméri, az eredményeket kiértékeli és közzéteszi, valamint eljuttatja a döntéshozókhoz. A közösségi közlekedés fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos tanulmányokat, javaslatokat készít.
jogszabályhely: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény  4.§ - 5.§. valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 18.
Az állami és önkormányzati szervektől (ellátásért felelőstől) megbízással feladatokat átvállalva közvetlenül, vagy azt kiegészítve közvetve szolgálja a közfeladat teljesítését.
2.4. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, azonban az Egyesület kérheti ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásairól és beszámolóiról az Egyesület honlapjáról bárki információhoz juthat.
2.5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és pártoknak támogatást nem nyújt. Országgyűlési és helyhatósági választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.
2.6. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Amennyiben az Egyesület éves árbevétele meghaladja az 5 millió Ft-ot, vagy a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja, a tagok a Vezetőségtől elkülönült felügyelő szervet hoznak létre.
2.7. Az Egyesület önálló jogi személy és 2011. évi CLXXV. törvényben szabott feltéteknek való megfelelés esetén közhasznú szervezet.
3. A Tagság
3.1. Az egyesületi tagság a Közgyűlés határozatával keletkezik. Az Egyesület tagjai
3.1.1. rendes és
3.1.2. különleges jogállású tagok.
3.2. Rendes tag: Az Egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki vállalja, hogy az Alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja és támogatásával, munkájával részt vesz az Egyesület céljának, feladatainak megvalósításában.
3.2.1. A rendes tag jogosult
3.2.1.1. az Egyesület munkájában való részvételre, az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel, illetve megoldási javaslatot tehet,
3.2.1.2. a közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt venni,
3.2.1.3. az Egyesület bármely tisztségviselőjének megválasztásában részt venni és bármely tisztségére megválasztható,
3.2.1.4. az Egyesület által nyújtott kedvezményeket igénybe venni és igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét,
3.2.1.5. tanácskozási joggal részt venni a Vezetőségi üléseken.
3.2.2. A rendes tag kötelessége
3.2.2.1. az Egyesület szabályzatainak betartása,
3.2.2.2. a tagdíj pontos és rendszeres befizetése,
3.2.2.3. tagdíjon felül további rendkívüli anyagi hozzájárulás befizetése, amelyet a Közgyűlés ok és cél megjelölésével egy naptári évben az éves tagdíj háromszorosát nem meghaladó mértékben előírhat,
3.2.2.4. az Egyesület működéséhez szükséges feltételekről gondoskodni és lehetőségeihez mérten a működéshez szükséges eszközöket biztosítani,
3.2.2.5. képességeihez mérten rendszeresen dolgozni az Egyesület céljának megvalósítása érdekében,
3.2.2.6. választott tisztségét legjobb tudása szerint ellátni
3.2.2.7. az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése,
3.2.2.8. nem veszélyeztetni az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
3.3. Különleges jogállású tag, amely lehet:
A Pártoló tag: Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját erkölcsi és/vagy vagyoni hozzájárulással és más felajánlással támogató személy, aki vállalja az Egyesület céljának erkölcsi és/vagy anyagi támogatását.
Az Ifjúsági tag: Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az a 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött természetes személy, aki vállalja, hogy az Alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja és támogatásával, munkájával részt vesz az Egyesület céljának, feladatainak megvalósításában. Az ifjúsági tag a 18. életévének betöltését követő évben rendes taggá válik, amennyiben ettől eltérően nem nyilatkozik a 18. életévének betöltésének naptári évének végéig.
3.3.1. A különleges jogállású tag jogosult
3.3.1.1. az Egyesület munkájában való részvételre, az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel, illetve megoldási javaslatot tehet
3.3.1.2. a közgyűlésen és a vezetőségi üléseken tanácskozási joggal rész venni,
3.3.1.3. szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható,
3.3.1.4. az Egyesület által nyújtott kedvezményeket igénybe venni és igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét,
3.3.2. A különleges jogállású tag kötelessége
3.3.2.1. az Egyesület szabályzatainak betartása,
3.3.2.2. a ifjúsági tag esetén a tagdíj, pártoló tag esetén a vállalt vagyoni hozzájárulás pontos és rendszeres befizetése,
3.3.2.2.1. pártoló tag minimálisan vállalt vagyoni hozzájárulásának mértéke a mindenkori rendes tag tagdíjának ötven százaléka,
3.3.2.2.2. ifjúsági tag éves tagdíja a mindenkori rendes tag tagdíjának húsz százaléka
3.3.2.3. az egyesület céljának erkölcsi és/vagy anyagi támogatása.
3.3.2.4. különleges jogállású tag ifjúsági tag esetén a tagdíjon felül, pártoló tag esetén a minimálisan vállalt vagyoni hozzájáruláson felül más vagyoni hozzájárulásra nem kötelezhető
3.3.2.5. az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése,
3.3.2.6. nem veszélyeztetni az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
3.4. A rendes és különleges jogállású (továbbiakban: tag) felvétele és a tagsági jogviszony megszűnése:
3.4.1. A rendes és különleges jogállású (továbbiakban: tag) felvétele és kizárása:
3.4.1.1. Tagfelvételi kérelem: Az a személy, aki az Egyesület tagja kíván lenni, tagfelvétel iránti kérelmét az Egyesület Vezetősége felé írásban eljuttatja. A tagfelvételi kérelemben a személyes adatain túl (név, lakcím, személyi igazolvány száma) a tagjelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy tagja-e más civil szervezeteknek, valamint azokban milyen vezető tisztségeket tölt be.
3.4.1.2. Tagjelölt meghallgatása: A tagfelvételi kérelmet követően a Vezetőség egy minimum három főből álló tagfelvételi testületet jelöl ki, amelynek legalább egy tagja a Vezetőségből kerül ki. A tagfelvételi testület kötetlen beszélgetés során meghallgatja a tagjelöltet, hogy mely tevékenységgel tud részt venni az Egyesület munkájában. A tagjelölt szakmai előélete nem követelmény. A tagfelvételi testület egyszerre több tagjelöltet is meghallgathat, de erről a tényről őt előzetesen tájékoztatnia kell. Ha a tagjelölt a közös meghallgatáshoz nem járul hozzá, kérheti a személyes meghallgatást.
3.4.1.3. Tagfelvételi kérelem jóváhagyása: A meghallgatást követően a tagfelvételi testület véleményalkotása alapján, a Vezetőség javaslatára a rendes tagot a Közgyűlés határozatával veszi fel az Egyesületbe.
3.4.2. A tagság megszűnése. Az egyesületi tagság megszűnését a Közgyűlés határozatával mondja ki. A tagság megszűnését eredményezi:
3.4.2.1. a tag halála vagy jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése,
3.4.2.2. a tag kilépése,
3.4.2.3. a tag kizárása vagy a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása,
3.4.2.4. az Egyesület megszűnése.
3.4.3. Tag kizárására és a tagsági jogviszony felmondására vonatkozó szabályok. 
3.4.3.1. A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén a taggal szemben a Közgyűlés kizárási eljárást folytathat le.
3.4.3.2. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló okok és bizonyítékok ismertetésével a Vezetőség felé benyújtott írásos kérelemben.
3.4.3.3. A benyújtást követően Vezetőségnek a kezdeményezés kézhezvételét követő 15 napon belül döntenie kell kizárási eljárás lefolytatásához szükséges Közgyűlés összehívásáról, vagy a kezdeményezés elutasításáról.
3.4.3.4. Ha több mint három tag együttesen, vagy egyesületi szerv kezdeményezi a tag kizárását, akkor a Vezetőségnek 15 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést. 
3.4.3.5. A kizárási eljárás során a taggal ismertetni kell az okokat és a bizonyítékokat és meghallgatással biztosítani kell a védekezési lehetőséget.
3.4.3.6. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal kimutatható módon írásban, átvételi elismervénnyel közölni kell, vagy nyolc napon belül postai úton tértivevényes küldeményként kell elküldeni. 
3.4.3.7. A tagsági jogviszony Közgyűlési határozattal felmondható, ha a tag a Vezetőség írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételét követő harminc naptári napon belül nem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, vagy pártoló tag esetén nem teljesíti vállalt vagyoni hozzájárulást.
3.5. A Vezetőség az Egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet.
3.6. Nem lehet tag az a természetes személy, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll.
3.7. A tag jogait és kötelességeit csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek - jogi személy pártoló tag kivételével - nincs helye.
4. Az Egyesület szervezetei és működése
4.1. A Közgyűlés
4.1.1. Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés), amely a rendes tagok összessége. A Közgyűlés szavazati jogú tagjai a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület rendes tagjai. A Közgyűlés ülése nyilvános, azon bárki jogosult részt venni.
4.1.2. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal az Elnöknek kell összehívni, valamint 4.1.12 pontban foglaltaknak megfelelően öt munkanapon belül rendkívüli Közgyűlést kell összehívni,
4.1.2.1. ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
4.1.2.2. ha a Vezetőség bármely tagja azt az ok és cél megjelölésével írásban kéri,
4.1.2.3. ha a Vezetőség több mint fele kivált a testületből,
4.1.2.4. ha azt a törvényességi ellenőrzést ellátó szerv vagy bíróság elrendeli,
4.1.2.5. ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
4.1.2.6. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
4.1.2.7. az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
4.1.2.8. ha a bíróság a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet, és minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is.
4.1.3. A Közgyűlés ülése határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a közgyűlési  jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a Közgyűlés a megjelentek száma miatt nem határozatképes, legkorábban egy óra elteltével, de legkésőbb 7 napon belül, megismételt Közgyűlést kell összehívni, amely csak az eredeti napirendi pontokban határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint egynegyede jelen van. Azonban a megismételt Közgyűlésen nem lehet dönteni az Egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és az Alapszabály módosításáról. 
4.1.3.1. Az eredeti közgyűlés napjára összehívott megismételt közgyűlési meghívójában tájékoztatni kell a tagokat távolmaradásuk következményeiről.
4.1.3.2. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell a tagokat távolmaradásuk következményeiről.
4.1.3.3. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
4.1.3.4. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
4.1.3.5. A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
4.1.4. A Közgyűlés döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető  és két tag hitelesíti. A határozatokról a Határozatok Könyvében az Elnöknek külön nyilvántartást kell vezetni az előzőek szerinti tartalommal. 
4.1.5. A Közgyűlés döntéseiről az érintetteket 8 napon belül írásban vagy elektronikus postai úton tájékoztatja és azokat az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.
4.1.6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
4.1.6.1. az Alapszabály módosítása;
4.1.6.2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
4.1.6.3. a vezető tisztségviselő megválasztása és díjazásának megállapítása;
4.1.6.4. az éves költségvetés elfogadása;
4.1.6.5. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
4.1.6.6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
4.1.6.7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
4.1.6.8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
4.1.6.9. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;
4.1.6.10. a választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
4.1.6.11. a végelszámoló kijelölése;
4.1.6.12. az éves tagdíj összegének megállapítása és a rendkívüli hozzájárulások mértékének és a megfizetés rendjének megállapítása;
4.1.6.13. döntés más szervezetbe való belépésről, illetve onnan való kilépésről;
4.1.6.14. szakmai megbízott megválasztása a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint;
4.1.6.15. döntés a tagok felvétele, illetve kizárása ügyében.
4.1.7. A Közgyűlés határozatait általános szabályként a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével (50%+1) nyílt szavazással hozza és döntéstervezetekre, javaslatokra - eltérő rendelkezés hiányában - igennel vagy nemmel szavaz. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
4.1.7.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
4.1.7.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
4.1.7.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
4.1.7.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
4.1.7.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
4.1.7.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
4.1.8. A Közgyűlés az Alapszabály módosításáról, az éves költségvetésről, az éves beszámolóról, az éves tagdíj összegéről és rendkívüli hozzájárulások megfizetéséről szóló határozatait a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok több mint kétharmadának egyetértő szavazatával, nyílt szavazással hozza.
4.1.8.1. Az éves beszámolót a Vezetőség jóváhagyását követően az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé. 
4.1.8.2. Az éves beszámolót a Közgyűlésnek a tárgy évet követő év május 15. napjáig kell jóvá hagyni.
4.1.9. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, megválasztásáról, a tagok felvételéről és kizárásáról szóló, ügyekben a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint kétharmadának egyetértő szavazatával, titkos szavazással hozza, azonban, nyílt szavazás tartható az érintett jelölt kérésére abban az esetben, ha a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok ehhez egyhangúlag hozzájárulnak. A tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
4.1.10. Titkos szavazást kell tartani személyi kérdésekben és minden olyan esetben, ha a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok harmada ezt kéri.
4.1.11. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti le. A jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők és a szavazat számlálók, valamint (az Elnök akadályoztatása, vagy az Elnökkel szemben fennálló kizáró okok  esetén) a levezető elnök személyéről a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással határoz a Közgyűlés.
4.1.11.1. Szavazat számláláshoz két fő szavazatszámlálót kell választani a szavazásra jogosult tagok közül.
4.1.11.2. A Közgyűlést az ülés előtt legalább 7 nappal az egyesület honlapján közzé kell tenni, valamint az egyesület tagjait a kiküldött írásos meghívóval kell értesíteni. A meghívás történhet elektronikus levél formájában is. Írásbeli értesítésnek számít az egyesület honlapján és egyidejűleg az egyesület levelező rendszerében történő közzététel, azon tagok kivételével, akiknek az egyesülethez bejelentett elektronikus elérhetőségük nincs. Utóbbi személyeket írásbeli elismervénnyel személyesen, vagy tértivevényes postai küldemény útján kell értesíteni a fentiekről.
4.1.12. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell:
4.1.12.1. az egyesület nevét és székhelyét,
4.1.12.2. az ülés időpontját
4.1.12.3. az ülés helyszínét, amely az egyesület székelyén kívül is lehet, azonban, az egyesület működési területén belül kell legyen,
4.1.12.4. az ülés tervezett napirendjét és témáit olyan részletességgel feltüntetve, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
4.1.12.5. megismételt Közgyűlés időpontját valamint, a tagok távolmaradása miatti határozatképtelenségéből származó 4.1.3 pontban felsorolt jogkövetkezményeit.
4.1.13. A Vezetőség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
4.2. A Vezetőség
4.2.1. A Vezetőség három főből áll: az Elnökből és két Alelnökből. A Vezetőség tagjait a Közgyűlés választja meg. A megbízatás a megválasztás évét követő harmadik év május 31. napjáig szól.
4.2.2. Vezetőségi tagság megszűnése esetén a Közgyűlés új Vezetőségi tagot választ. Az időközben választott új Vezetőségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Vezetőségi tagok mandátumával egyező időpontig szól, kivéve ha valamennyi vezetőségi tagot újra kell választani, ez esetben 4.2.1 pontban foglalt időtartamra szól a megbízatás. Vezetőségi tagság megszűnik: 
4.2.2.1. a megbízás időtartamának lejártával;
4.2.2.2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
4.2.2.3. lemondással;
4.2.2.4. a vezető tisztségviselő halálával
4.2.2.5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
4.2.2.6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
4.2.3. A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Vezetőség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
4.2.4. A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon a Vezetőségi tagok több mint fele jelen van.
4.2.5. A Vezetőség döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet minden jelen lévő vezetőségi tag hitelesíti. A határozatokról a Határozatok Könyvében az Elnöknek külön nyilvántartást kell vezetni az előzőek szerinti tartalommal. 
4.2.6. A Vezetőség döntéseiről az érintetteket 3 napon belül írásban vagy elektronikus postai úton tájékoztatja és azokat az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza. 
4.2.7. A Vezetőség feladata
4.2.7.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
4.2.7.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
4.2.7.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
4.2.7.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
4.2.7.5. az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
4.2.7.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
4.2.7.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
4.2.7.8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
4.2.7.9. a tagság nyilvántartása;
4.2.7.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
4.2.7.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
4.2.7.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
4.2.8. A Vezetőségi tagok hatásköre és feladata:
4.2.8.1. Az Elnök hatásköre és feladatai:
4.2.8.1.1. képviseleti joggal rendelkezik az Egyesület nevében, a szervezet első számú felelős vezetője,
4.2.8.1.2. az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
4.2.8.1.3. a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtása,
4.2.8.1.4. a vezetőségi ülések előkészítése, levezetése,
4.2.8.1.5. a Vezetőség többi tagjával együtt szervezi és irányítja az Egyesület napi működését,
4.2.8.1.6. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
4.2.8.1.7. a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,
4.2.8.1.8. gondoskodik arról, hogy az Egyesület szolgáltatásait a tagszervezetek és a nyilvánosság megismerje.
4.2.8.2. Az Alelnökök hatásköre és feladatai:
4.2.8.2.1. az Egyesület Elnökét akadályoztatása, távolléte esetén helyettesíti.
4.2.8.2.2. részt vesz az Vezetőség ülésein és a Vezetőség döntéseiben.
4.2.8.3. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
4.2.9. A Vezetőséget a vezetőségi ülés előtt legalább 3 munkanappal elektronikus levél formájában kiküldött írásos meghívóval kell összehívni. A vezetőségi ülés összehívása az Egyesület mindenkori Elnökének a feladata, azonban ok és cél megjelölésével bármely vezetőségi tag hívhat össze vezetőségi ülést. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell:
4.2.9.1. az egyesület nevét és székhelyét,az ülés időpontját és helyét,
4.2.9.2. az ülés tervezett napirendjét és/vagy témáit olyan részletességgel feltüntetve, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
4.3. Munkacsoportok
4.3.1. Meghatározott feladatok megvalósítása érdekében az Egyesület tagjaiból bármely tag bevonásával munkacsoport hozható létre. A munkacsoportba szükség szerint olyan szakemberek is bevonhatók, akik nem tagjai az egyesületnek. A munkacsoport önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Egyidejűleg több munkacsoport is alakulhat és egy tag több munkacsoport munkájában is részt vehet.
4.3.2. A munkacsoport vezetőjét a munkacsoport tagjai választják meg egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. Munkacsoport vezetőjének csak az Egyesület rendes tagja választható.
4.3.3. A munkacsoport vezetőjének feladata a munkacsoport összehívása, munkájának irányítása, a kialakított álláspontok, vélemények, anyagok, eredmények ismertetése az Vezetőség és a Közgyűlés felé.
4.4. Szakmai megbízott
4.4.1. A Vezetőség az Egyesület egységes álláspontjának, véleményének kifejezésre juttatása érdekében szakmai megbízottakat választhat, akik az Egyesületet az Alapszabályban megfogalmazott cél szellemében a Vezetőség által meghatározott ügykörben önállóan képviselik.
4.4.2. Az esetlegesen felmerülő konkrét kérdésekben a szakmai megbízottak a Közgyűlésen megfogalmazott, két közgyűlés között, pedig a Vezetőséggel egyeztetett, lehetőség szerint írásban rögzített véleményt képviselhet.
4.5. A Közgyűlés és a Vezetőség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
4.6. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet, amennyiben ez személyiségi jogokat nem sért, vagy adatvédelembe nem ütközik. 
4.6.1. Az iratokba való betekintést a Vezetőséghez benyújtott kérelemben kell kérni. Az iratbetekintést az Elnöknek kell biztosítania a kérelem átvételétől számított 25 napon belül, amely történhet a kérelmező számára elektronikus formában való megküldéssel vagy a kérelmező számára biztosított, előzetesen egyeztetett időpontban  az egyesület székhelyén vagy előzetesen egyeztetett helyszínen.
4.6.2. Az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a tárgy évet követő év május 31-ig az Egyesület a honlapján közzéteszi.
4.6.3. A Közgyűlés és a Vezetőség határozatait az ülést követ hét napon belül az ülést levezető elnöknek az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.
5. [törölt]
6. Összeférhetetlenségi szabályok
6.1. A Közgyűlés, valamint a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
6.1.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
6.1.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
6.1.3. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
6.1.4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
6.1.4.1. Vezetőség tagja
6.1.4.2. az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
6.1.4.3. az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
6.1.4.4. az 6.1.4.1-6.1.4.3 pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
6.2. A vezető tisztségviselő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
6.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig.
6.3.1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
6.3.2. mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
6.3.3. mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
6.3.4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
6.4. Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
6.4.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
6.4.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
6.4.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
6.4.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
6.4.5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
6.5. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki országos vagy helyhatósági választásokon képviselői vagy polgármesteri mandátumot tölt be.
7. Az Egyesület képviselete
7.1. Az Egyesület képviseletére a Vezetőség tagjai önállóan jogosultak a 7.2.) pontban foglalt eset kivételével.
7.2. Az Egyesület bankszámlája felett minden esetben bármely két vezetőségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
7.3. Az Elnök a kizárólagos vezetőségi és vezetői feladatokon kívüli tárgyban írásos képviseleti meghatalmazást adhat bármely rendes tag részére a képviselet jogkör pontos meghatározásával. A meghatalmazást tanúk előtt kell aláírni.
8. Az Egyesület gazdálkodása
8.1. Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
8.2. Az Egyesület bevételei és kiadásai:
8.2.1. Az Egyesület bevételei:
8.2.1.1. tagdíjak és rendkívüli hozzájárulások
8.2.1.2. szervezetek és magánszemélyek anyagi támogatásai,
8.2.1.3. az alapcél szerinti tevékenységgel  összhangban álló megbízásokból, szellemi termékek hasznosításából és gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
8.2.1.4. céltámogatásként kapott anyagi támogatás, egyéb állami és önkormányzati támogatás
8.2.1.5. pályázatok elnyeréséből származó bevétel,
8.2.1.6. egyéb bevételek.
8.2.2. Az Egyesület kiadásai:
8.2.2.1. tanulmányok, vizsgálatok, mérések és felmérések készítésének költségei
8.2.2.2. kiadványok készítésének és terjesztésének költségei,
8.2.2.3. oktatási anyagok, eszközök, műszerek vásárlása,
8.2.2.4. ügyviteli, személyi és dologi kiadásai,
8.2.2.5. az egyesületi ingatlanok fenntartásával, működtetésével járó kiadások,
8.2.2.6. az Egyesület rendezvényeivel, gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos kiadások,
8.2.2.7. az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb költségek.
8.3. A tagdíjak és rendkívüli hozzájárulások befizetéseiről a Vezetőség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
8.4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj befizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
8.5. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folyat ezért befektetési szabályzatot nem kell készítenie.
8.6. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
8.7. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8.8. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.
9. Az Egyesület megszűnése
9.1. Az Egyesület megszűnik,
9.1.1. ha a Közgyűlés a megszűnését vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja.
9.1.2. ha az arra jogosult szerv megszünteti, illetőleg megszűnését megállapítja,
9.1.3. ha tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
9.1.4. feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
9.2.  Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon állami tulajdonba kerül és a közösségi közlekedés előnyben részesítését biztosító beruházásokra kell fordítani. 
9.3. Az Egyesület végelszámolására a 2011. évi CLXXV. törvény II. fejezetében feltüntetett szabályok kell alkalmazni.
10. Záró rendelkezések
10.1. Az Egyesület működése felett az Ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.
10.2. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
10.3. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a  2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
10.4. Jelen okirat az Egyesület 2007. november 22. napján tartott Alakuló Közgyűlésén elfogadott  Alapszabályának 2007. december 29-én,  2014. április 3-án és  2014. december 18-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege.
 
Záradék
 
Alulírott Jónás Zoltán, mint a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület vezető tisztségviselője igazolom, hogy ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. december 18-án tartott közgyűlésen 11/2014. (12. 18.) számú közgyűlési határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
 
Jelen létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek a dőlt betűvel kiemelt pontok változatlan tartalommal áthelyezésre kerültek..
 
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak okot:
 
1.3. pont székhelyváltozás miatt,
1.4. pont működési terület kiterjesztése Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területére,
1.5.1. pont székhelyváltozás miatt,
1.6. pont az egyesület honlapjának meghatározása,
2. pont és 2.2. alpontja jogszabályváltozás miatti fogalommeghatározás pontosítása /Ectv./,
2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.8., 2.2.9. pontok az alapcél szerinti tevékenységek pontosítása és kiegészítése az elmúlt időszak működési gyakorlatainak megfelelően,
2.3. pont jogszabály változás miatt, közhasznú tevékenységek jelölése közfeladatok megjelöléssel, konkrét tevékenységek felsorolásával /Ectv./,
2.6. és 2.7. pontok jogszabályváltozás miatti fogalommeghatározás pontosítása /Ectv./,
3.1.2. pont jogszabályváltozás miatt fogalommeghatározás pontosítása (különleges jogállású tag) /Ptk./,
3.2.2.7. és 3.2.2.8. pont jogszabályváltozás miatti hiányosság pótlása /Ptk./,
3.3. és 3.3.1., 3.3.2., 3.3.2.2., 3.3.2.2.1., 3.3.2.2.2., 3.3.2.4., 3.3.2.5., 3.3.2.6.3.4. alpontjai jogszabályváltozás miatt fogalommeghatározás pontosítása (különleges jogállású tag) /Ptk./ és az ifjúsági tag bevezetése,
3.4.1.1. pont ifjúsági tag bevezetésével a 18. év alatti is lehet tag, és jogszabályi fogalommeghatározás változása /Ectv./,
3.4.2.1. pont Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése szerinti kiegészítés (jogi személy taggal kapcsolatos szabályok),
3.4.2.3. pont jogszabály változás miatt /Ptk./,
3.4.3. pont és valamennyi alpontja, jogszabály változás /Ptk./ és Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése alapján a tag kizárásra való szabályok pontosítása,
4.1.2. pont rendkívüli Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok pontosítása,
4.1.2.4. pont jogszabályi fogalommeghatározás változása /Ptk./,
4.1.2.5., 4.1.2.6., 4.1.2.7., 4.1.2.8. pontok jogszabályi változás miatti kiegészítések /Ptk./,
4.1.3. pont jogszabályváltozás miatt a határozatképesség vizsgálata, fogalommeghatározás pontosítása és új alpontokkal (4.1.3.1.-4.1.3.5.) bővül napirend kiegészítéséről szóló szabályokkal /Ptk./,
4.1.4. pont jogszabályi kötelezettség teljesítése /Ptk./ és a jegyzőkönyv formaiságának módosítása,
4.1.6  és 4.1.6.1 - 4.1.6.2 alpontjai: jogszabályváltozás miatt a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok helyesbítése, pontosítása és kiterjesztése valamit a vezető tisztségviselő visszahívásának lehetősége törlésre került /Ptk./,
4.1.6.4. pont változatlan tartalommal 4.1.6.15.-re változik,
4.1.6.4. - 4.1.6.9. pontok jogszabályi változás miatt a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok pontosítása /Ptk./,
4.1.6.5. pont változatlan tartalommal 4.1.6.12.-re változik,
4.1.6.8. pont változatlan tartalommal 4.1.6.13.-ra változik,
4.1.6.14. pont új pont a szakmai megbízott megválasztásáról,
4.1.7. pont jogszabályi kötelezettség teljesítése, a Közgyűlés határozathozatala során szavazati jogok korlátozásának esetei /Ptk/,
4.1.8. pont jogszabályi kötelezettség teljesítése, éves beszámoló jóváhagyásának szabályozása /Ectv./,
4.1.9. pont tisztségviselők és tagok megválasztásának szabályainak pontosítása /Ptk./,
4.1.11. pont jogszabály változás miatt, közgyűlés működésének szabályozása /Ptk./,
4.1.12  és 4.1.12.1 - 4.1.12.5 alpontjai jogszabály változás miatt, Közgyűlés összehívásának szabályai /Ptk./,
4.1.13. pont jogszabály változás miatt, vezetőség kötelezése a közgyűlésen való részvételre /Ptk./,
4.2.1. pont vezető tisztségviselői megbiztatás időtartamának pontosítása,
4.2.2. és alpontjai: jogszabály változás miatt, vezető tisztségviselői megbiztatás megszűnésének részletezése /Ptk./, visszahívás törlése,
4.2.5. pont a Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése szerinti módosítás Határozatok Könyvének Vezetése,
4.2.7.1. - 4.2.7.12. pontok jogszabály változás miatt a vezetőség feladatainak részletezése és pontosítása /Ptk./,
4.2.8. pont a korábbi 5. pont, az egyes vezetőségi tagok feladatainak áthelyezése a vezetőség feladatai után a Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése alapján ,
4.2.8.1. pont a korábbi 5.1. pont az egyes vezetőségi tagok feladatainak áthelyezése a vezetőség feladatai után a Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése alapján,
4.2.8.1.1. - 4.2.8.1.8. pontok rendre a korábbi 5.1.1. - 5.1.8. pont  az egyes vezetőségi tagok feladatainak áthelyezése a vezetőség feladatai után a Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése alapján,
4.2.8.1. és alpontjai valamint 4.2.8.2.,
4.2.8.3 pont változatlan szöveggel a korábbi 4.2.8. pont,
4.2.9. pont bármely vezetőségi tag felhatalmazása Közgyűlés összehívására,
4.2.9.1. és 4.2.9.2. pont jogszabály változás miatt, a közgyűlési meghívó tartalmának pontosítása /Ptk./,
4.4., 4.4.1., 4.4.2. pontok a szóvivő szakmai megbízottra változik és feladatai, hatásköre pontosításra kerül,
4.6.1. pont jogszabály változás miatt pontosításra kerül és 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3. pontokkal bővül az iratbetekintés szabályozásának részletezése végett a Debreceni Törvényszék Tpk.60.204/2007/8. számú végzése szerint,
5. pont és valamennyi alpontja megszűnik, annak tartalma módosításokkal a 4.2.8.-ba kerül,
6.1. pont jogszabály változás miatt /Ptk./ alpontokkal bővül részletezve a Közgyűlés, valamint a Vezetőség összeférhetetlenségi szabályait,
6.3. pont jogszabály változás miatt /Ptk./ alpontokkal bővül részletezve a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályait,
8.2.1.3. pont jogszabály változás miatt /Ectv./ fogalommeghatározás pontosítása, 
8.7. pont jogszabály változás miatt /Ectv./ fogalommeghatározás pontosítása,
9.1.1. pont jogszabály változás miatt /Ptk./ fogalommeghatározás pontosítása,
9.1.3. - 9.1.4. pontokkal bővül jogszabály változás miatt /Ptk./,
9.2. pont rendelkezés az egyesület vagyonáról az egyesület megszűnése esetén,
9.3. pont jogszabály változás miatt /Ectv/
10.3. pont jogszabály változás miatt /Ptk./
 
 
Kelt: Debrecen, 2014. december 18.
 
 
Jónás Zoltán
elnök

Belépés